Sunday, May 8, 2011

Islam, Kedamaian dan Jihad

بسم الله الر حمن الر حيم


i. Islam itu agama benar dan kedamaian:

‘Islam’ adalah ‘salam’ dan ‘selamat’. Semua konsep dan gagasan ini bermakna kedamaian dan penyerahan kepada kuasa Illahi, kuasa ketuhanan untuk keselamatan semua manusia. Dari sejak awal munculnya pada abad ke-6 Masihi Islam itu menyeru kepada penyerahan kepada Tuhan Allah, demi kedamaian seluruh alam semesta. Firman Allah amat jelas dan tegas tentang kebenarannya sebagai agama yang diridhai dan disempurnakan Allah untuk manusia:

“ ‘Salam’, ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.” (Yaa Siin 36: 58)


“Dan kepada Allah sajalah bersujud segala yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri “ (an-Nahl 16: 49)“...Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu...” (al-Maaidah 5: 3)

Dengan berpandukan al-Quran dan hadith seperti firmannya:

“Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.” (al-Jaatsiyah 45: 20)Umat Islam amat yakin tentang asas dan sebab terciptanya masyarakat Islam sebagai yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan:

“Kamu adalah umat yang terbaik (khairu ummatin) yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah..” (Ali Imran 3: 110)ii. sifat baik pribadi Muslim:

Sebahagian dari kaedah kebaikan itu ialah menjaga hubungan antara orang perseorangan supaya sentiasa berkasih sayang, mesra dan tidak berperasangka dan juga mengolok-olok:

“Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia mencipta untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang (muwaddantan warahmatan) sesungguhnya pada yang demikian itu bener-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (ar-Ruum 30: 21)“Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan)...” (al-Hujuraat 49: 10)“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik mkepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (al-Hujuraat 49 : 11)iii. Muslim itu menjaga sesama Muslim dan jirannya:

Muslim yang baik itu menjaga sesama Muslim, menurut Hadith Nabi riwayat dalam Sahih Muslim (Jilid I, nombor 32 ) ialah:

“Dari Abdullah bin Amr r.a. katanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a. w., “Islam yang bagaimanakah yang baik?” Jawab Rasulullah s.a.w, “memberi makanan dan mencukupkan salam kepada orang yang anda temui, baik yang anda kenal atau yang tidak anda kenal.”Dalam Hadith lain (nombor 33) , orang Islam yang baik, “ Ialah yang menjaga orang-oranmg Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya.”

Hadith nombor 36: “Belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai bagi saudaranya atau bagi tetangganya, apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri.”

Hadith nombor 37: “Tidak akan dapat masuk syurga orang yang tidak membuat tetangganya terasa aman dari fi’ilnya (perangai) yang tidak senonoh.”Hadith nombor 38: “Siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam.”iv. menjadi kesalahan berkelakuan fasik, munafik, mengkafir dan membunuh sesama Muslim:

Berbuat jahat setelah beriman adalah suatu keadaan munafik terutama yang bermusuhan. Hadith nombor 47 menjelaskan hal itu:

“Ada empat sifat bila terdapat pada diri seseorang, maka dialah munafik, sehingga ditingalkannya siaft-sifat itu: i) Apabila berbicara, dia dusta, ii) Apabila bersumpah setia, dia khianat, iii) Apabila berjanji, dia mungkir, iv) Apabila bermusuhan, dia kejam.”Orang munafik tidak mendapat perlindungan Allah:

“Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.” (an-Nisaa’ 4: 138)Kesalahan terhadap seorang Muslim juga berlaku apakala memanggil sesama orang Islam itu ‘kafir’, seperti dalam hadith nombor 49, Sahih Muslim, Jilid 1:

“Siapa yang berkata kepada saudaranya “Hai kafir!”, maka ucapan itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika apa yang diucapkannya itu benar, maka ucapan itu tertuju kepada yang dipanggil. Jika tidak, maka ucapan itu tertuju kepada yang mengucapkannya.”Hadith nombor 50 menjelaskan hal yang sama: “... Dan siapa yang memanggil seorang dengan panggilan ‘kafir’ atau ‘musuh Allah’ padahal orang yang dipanggilnya itu bukan demikian, maka ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri.”

Allah melarang kezaliman:

“..Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong baginya.” (al-Baqarah 2: 270)

Sahih Bukhari menjelaskan dalam Jilid 1, Hadith 40:

“Dari Abdullah r.a., katanya, Nabi s.a.w. bersabda: “Memaki orang Muslim adalah fasik (durhaka) dan membunuhnya kafir.”v. mendustakan kebenaran adalah kesalahan

Dan Tuhan memberi amaran akan neraka jahannam kepada semua termasuk Muslim yang telah menerima kebenaran untuk mendustakan dan memandang serong terhadap kebenaran itu:

“Maka Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di nereka jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?” (az-Zumar 39: 32)vi. manusia itu dijadikan berpasangan, berbangsa-bangsa

Dalam nada yang sama Allah menjelaskan penciptaan pelbagai kaum (bangsa) manusia, lelaki dan perempuan dan pelbagai bahasa dan pelbagai warna kulit dicipta”

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.” (ar-Ruum 40: 22)“Hai manusia, sesungguhnya Kami mencipta kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (lita’aarafu). Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujuraat 49: 13)

Jika Allah menghendaki, semua manusia hanyalah satu umat sahaja, tetapi Dia menguji manusia dengan kebaikan atau kesesatan:

“Manusia itu adalah umat yang satu. (Kerana perselisihan) maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan..” (al-Baqarah 2: 213)“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (sahaja) (ummatan wahidatan), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan.” (an-Nahl 16: 93)Meskipun di kalangan orang beriman, namun kelakuan yang jahat mendapat celaan dari Allah:

“Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.” (al-Jaatsiyah 45: 21)vii. tugas Muslim adalah berlaku adil kepada ibu-bapa dan semua bangsa

Allah melarang membenci sesama manusia demi keadilan walaupun mereka telah melarang umat Islam memasuki Masjidilharam:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum (bangsa) mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.” (al-Maaidah 5: 8)“...Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (al-Maaidah 5: 2)Allah tidak melarang berbuat baik kepada musuh seperti dalam surah al-Mumtahanah 60: 7-9:

“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-oranmg yang berlaku adil.“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”viii. kewajipan jihad kerana mempertahankan diri

Ayat 60: 9 di atas itu meletakkan syarat bagi umat Islam mempertahankan diri untuk melakukan peperangan, yakni ‘mengusir orang islam dari negerinya’ dan ‘memerangi Muslim kerena agama’. Islam menjelaskan lagi kewajipan jihad sebagai pertahanan diri:

“Dan bunuhlahlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi (kamu di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang kafir.” (al-Baqarah 2: 191)“Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengempun lagi Maha penyayang.” (al-Baqarah 2: 192)Demikian itu telah ditetapkan oleh Allah bahawa hanya alasan ‘membela diri’ dan kerana penganiayaan sebagai Muslim yang telah diusir dari kampungnya sebagai alasan kewajipan peperangan. Pada tahap itu jihad sudah menjadi fardhu ain dan fardhu kifayah:

“Diwajibkan atas kamu berperang (kutiba alaikumul qital), padahal peperangan itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi mu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah 2: 216)“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang pada bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penguni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah 2: 217)“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Berkuasa menolong mereka.

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah (rabbanallah). Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan bahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak tersebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al-Hajj 22: 39-40)ix. jihad dilarang melampaui batas

Walaupun Allah membenarkan peperangan namun ia dilakukan dalam batas kemanusia yang tidak zalim dan kejam:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas (wala ta’tadu), kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (mu’tadin).” (al-Baqarah 2: 190)

Sifat melampaui batas atau extremism adalah dilarang sama sekali dalam segala jenis perilaku Muslim, perhubungan dengan orang lain dan malah dalam peperangan.x. Islam itu ‘Darussalam’: negeri aman dan damai

Sesungguhnya Islam dan Muslim itu adalah umat Darussalam – yang damai – kerana Allah telah mengharamkan:

“Katakanlah: “Tuhanku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Araaf 7: 33)Allah telah menjanjikan negeri damai dan selamat di ‘Darussalam’ (surga) bagi mereka:

“Allah menyeru (manusia) ke ‘Darussalam’ (surga), dan menunjukki orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus (Islam).” (Yunus 10: 23)


Oleh: Profesor Datuk Dr Zainal Kling


No comments:

Kekalkan Dominasi Pemerintahan Islam Malaysia

(Ikhtibar dan Ikhtiar) Dominasi pemerintahan Islam wajib dikekalkan di Malaysia. UMNO@Barisan Nasional. Selagi kepemimpinan UMNO yg mendo...